Управління культури

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Режим роботи з 8:00 до 17:00 – понеділок-четверг
з 8:00 до 16:00 – п’ятниця
Обідня перерва з 13:00 до 14:00
Начальник управління культури 
Shepetska
Шепецька Валентина Петрівна

36-00-06

Заступник начальника управління культури
Шатайло Олена Володимирівна

37-22-82

Заступник начальника управління культури
Norovkova
Норовкова Тамара Михайлівна

36-00-06

Головний спеціаліст управління культури
Chornomor
Чорномор Людмила Валентинівна

36-00-06

ПОЛОЖЕННЯ про управління культури департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

1.Загальні положення
1.1 Управління культури  (далі – управління) є структурним підрозділом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.
1.2.Управління в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління культури облдержадміністрації, рішеннями Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики, а також цим Положенням.
2.Основні завдання управління
2.1  Реалізація державної політики  у сфері культури на території міста Черкаси.
2.2  Забезпечення:
а) вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
б) доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
2.3 Сприяння:
а) відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та  мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
б) захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, а також споживачів культурного продукту, встановлення контролю за його якістю;
в)загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту.
2.4 Участь у розробленні та виконанні державних та регіональних програм розвитку культури.
3.Управління відповідно до покладених на нього завдань
3.1Створює в м.Черкасахумови для розвитку:
а) усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;
б)соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.
3.2Сприяє:
а) формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фонді музеїв, картинних галерей, бібліотек, організацій виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
б) захисту прав споживачів культурного продукту;
в) централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;
г) збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
д) проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
е) діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;
є) соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.
3.3 Проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури в м.Черкасах.
3.4 Подає управлінню культури облдержадміністрації пропозиції щодо:
а) формування державної політики у сфери культури, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
б) визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
в) відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури  державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
3.5 Бере участь у:
а) розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;
б) підготовці проектів рішень Черкаської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів департаменту освіти та гуманітарної політики;
в) реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури;
г) організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.
3.6 Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям у сфері культури.
3.7 Здійснює:
а) координацію діяльності закладів культури, шкіл естетичного виховання, що перебувають у сфері управління департаменту освіти та гуманітарної політики;
б) заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури;
в) контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі, підпорядкованих закладів.
3.8 Забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і контроль за їх достовірністю.
3.9 Готує і подає в установленому порядку аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції.
3.10 Погоджує проекти статутів закладів культури та шкіл естетичного виховання, які знаходяться у комунальній власності міста.
3.11Розробляє  та реалізовує заходи, спрямовані на створення безпечних умов праці, запобігання професійним захворюванням, виробничому травматизму, поліпшення соціально-побутових умов працівників підвідомчих установ.
3.12 Будує свої відносини з установами та організаціями культури та мистецтва, що перебувають у комунальній власності на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.
3.13 Бере участь в організації проведення атестації педагогічних працівників шкіл естетичного виховання та атестації працівників культури.
3.14 Розглядає питання щодо перебування у місті цирків та пересувних атракціонів, зоопарків тощо.
3.15 За дорученням директора департаменту бере участь у проведенні державної атестації шкіл естетичного виховання щодо реалізації освітньої діяльності та відповідних освітніх послуг Державним стандартам освіти.
3.16Організовує  проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.
3.17 Надає інформаційні послуги та методичну допомогу з питань культури;
3.18 Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних та міжрегіональних культурних зв’язків;
3.19 Сприяє закордонним українцям у задоволенні їх культурних потреб.
3.20 Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
4. Управління має право
4.1 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.
4.2 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.3 Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.
5.Начальник управління
5.1Керівництво управлінням здійснює начальник управління, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту освіти та гуманітарної політики.
5.2 Начальник управління призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.3 У разі відсутності начальника управління культури його обов’язки виконує заступник начальника управління культури департаменту освіти та гуманітарної політики. У випадку відсутності начальника управління та його заступника обов’язки останніх покладаються на головного спеціаліста управління культури за наказом директора департаменту.
5.3 Начальник управління:
– здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
– надає пропозиції директору департаменту щодо призначення та звільнення із займаних посад працівників управління культури, директорів та заступників закладів культури та шкіл естетичного виховання міського підпорядкування. Порушує питання про застосування заохочень та притягнення до відповідальності працівників управління та директорів підпорядкованих установ, закладів, встановлення їм розмірів надбавок за високі досягнення в праці, складність та напруженість, за виконання особливо важливої роботи та розмірів премій;
– погоджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
– погоджує посадові інструкції директорів закладів культури, шкіл естетичного  та їх заступників;
– здійснює контроль за дотриманням працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, роботі з документами;
–  планує роботу управління;
– вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
– звітує перед директором департаменту освіти та гуманітарної політики про виконанняпокладених на управліннязавдань та затвердженихпланівроботи;
-можевходити до складу колегіїдепартаменту освіти та гуманітарної політики;
– вносить пропозиціїщодорозгляду на засіданняхколегіїдепартаменту освіти та гуманітарної політики питань, що належать до компетенціїуправління та розробляєпроективідповіднихрішень;
– готує пропозиції щодо використання коштів, передбачених управлінню культури, для виконання покладених на управління завдань. Координує дотримання закладами культури міського підпорядкування фінансово-штатної  дисципліни, раціональне використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей;
– представляє управління в межах своїх повноважень у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами – суб’єктами господарювання та громадянами.
– здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
6. Заключні положення
6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Джерелами фінансування діяльності управління у сфері культури є кошти загального та спеціального фондів міського бюджету. Управління вносить пропозиції директору департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо використання коштів, які виділяються з міського бюджету на виконання відповідних програм в галузі культури та утримання закладів підпорядкованих управлінню.
6.2 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання  визначає директор департаменту освіти та гуманітарної політики в межах виділених асигнувань.