Сектор юридичної роботи

До уваги працівників закладів, підпорядкованих департаменту!
Для вас працює ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.
Консультації надають спеціалісти юридичного сектору.

Регламент роботи:

Понеділок – четвер: 8:00 – 17:15
П’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва: 13:00 – 14:00
Телефон:
37-54-78
Адреса:
18000, Україна, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

Працівники:
Завідувач сектору
hotina
Хотіна Олена Олександрівна
Головний спеціаліст сектору
yarovenko
Яровенко Ірина Володимирівна

1. Загальні положення

 1. Юридичний сектор (далі – сектор) є структурним підрозділом департаменту освіти та гуманітарної політики.
 2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Черкаського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань юридичної роботи та державної служби.
 3. У питаннях організації і застосування методики проведення юридичної роботи та державної служби сектор керується також відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України.

2. Основні завдання та функції відділу

 1. Забезпечує реалізацію державної правової політики діяльності департаменту освіти та гуманітарної політики.
 2. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту.
 3. Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших документів, що подаються на підпис директору департаменту, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
  – Прийняття наказів та інших документів без попереднього погодження з сектором не допускається.
  – У разі невідповідності проектів наказів та інших документів вимогам актів законодавства сектор подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання.
  – Спільно з структурними підрозділами департаменту, в разі необхідності, готує пропозиції про внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність розпорядження, наказів та інших документів.
 4. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури департаменту та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах та здійснює їх погодження.
 5. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції сектору.
 6. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси департаменту в судах та інших органах місцевого самоврядування, органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
 7. Приймає участь в організації та забезпеченні заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників департаменту, проведенні занять та семінарів з вивчення нормативних правових актів, що стосуються його діяльності.
 8. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту прав департаменту.
 9. Сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами, поданнями  та приписами прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами   судів,   відповідними  документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
 10. Забезпечує систематичний облік та зберігання законодавчих та інших нормативно- правових актів, підтримує їх в контрольному стані.
 11. Надає юридичну допомогу і бере участь в роботі комісій департаменту та виконавчого комітету Черкаської міської ради.
 12. Бере участь у розгляді скарг, заяв, листів громадян з питань дотримання законів України, порушення прав громадян.
 13. Надає методичну та практичну допомогу закладам освіти, культури та спорту.
 14. Забезпечує виконання рішень і доручень виконавчого комітету Черкаської міської ради, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, культури та спорту.
 15. Разом з іншими структурними підрозділами департаменту здійснює контроль в департаменті за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань юридичної роботи та державної служби;
 16. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3. Права сектору

 1. За дорученням директора департаменту представляє інтереси департаменту в інших органах місцевого самоврядування, органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
 2. Отримує у встановленому порядку від підрозділів департаменту, посадових осіб виконавчого комітету Черкаської міської ради  та закладів освіти, культури та спорту необхідні документи, інформацію, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання завдань і функцій, покладених на сектор згідно із Положенням про юридичний сектор.
  – З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору.
 3. Використовує отриману у встановленому порядку інформацію від інших органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до їх компетенції, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 4. Вносе директору департаменту пропозиції щодо вдосконалення юридичної роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.
 5. Залучає за згодою керівників структурних підрозділів міськвиконкому спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань.
 6. Інформує директора департаменту про покладення на сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, закладами освіти культури та спорту.
 7. Бере участь у нарадах та інших заходах з питань юридичної роботи, що проводяться в департаменті та міськвиконкомі, скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору.

4. Структура сектору

 1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови. Особа, що призначається на посаду завідувача сектору, повинна мати закінчену вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років.
 2. Завідувач сектору підпорядковується директору департаменту.
 3. Положення про сектор затверджується в установленому порядку директором департаменту і має забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.
 4. На посаду головного спеціаліста сектору призначається особа, яка має вищу юридичну освіту при наявності стажу роботи з юридичної спеціальності не менше одного року.
 5. Завідувач сектору та головний спеціаліст здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, затверджених директором департаменту.

5. Заключні положення

 1. Керівництво департаменту:
  -Створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору;
  -Забезпечує їх приміщенням, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань юридичної роботи та державної служби;
  -Забезпечує доступом до комп’ютерної мережі Інтернет.
 2. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань юридичної роботи та державної служби, не допускається.