Сектор кадрової роботи

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
сектору кадрової роботи

 

Початок робочого дня 8.00
Прийом відвідувачів
(понеділок – п’ятниця)
9.00 – 13.00
Обідня перерва 13.00 – 14.00
Робота з документами 14.00 – 17.00
Робота в архіві, видача довідок середа
з 15.00 до 16.00
Закінчення робочого дня 17.15

Працівники:

Завідувач сектору кадрової роботи
orel
Орел Олена Анатоліївна

54-39-56

Головний спеціаліст сектору кадрової роботи
Dehanova
Деханова Валентина Олександрівна

54-39-56

 1. Сектор кадрової роботи є структурним підрозділом департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради, підпорядкований директору департаменту або заступнику директора департаменту.
 2. В своїй діяльності сектор кадрової роботи керується Кодексом законів про працю України, Законами України „Про державну службу”, постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України,  Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, Основами законодавства України про культуру, рішення і розпорядженнями Черкаської міської ради та її виконавчих органів, нормативними документами в галузі спорту та туризму, наказами і розпорядженнями директора департаменту та іншими нормативними документами.
 3. Сектор кадрової роботи очолює завідувач сектору  та головний спеціаліст, які призначаються та звільняються з посади за розпорядженням міського голови Черкаської міської ради.
 4. Розподіл обов′язків між працівниками сектору кадрової роботи здійснює завідувач сектору кадрової роботи за погодженням з директором департаменту освіти та гуманітарної політики.

2. Основні  завдання

Сектор кадрової роботи:

 1. Оформлення  прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників департаменту, облік відпусток працівників департаменту і здійснення контролю за їх наданням.
 2. Організація обліку особового складу департаменту і звітності по кадрах, облік військовозобов′язаних і оформлення їх на спецоблік.
 3. Організація та ведення кадрової роботи за всі підрозділи департаменту та стосовно керівників комунальних підприємств, установ, організацій і закладів освіти та гуманітарного спрямування.

3. Функції сектору кадрової роботи

 1. Оформляє документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов′язані з роботою працівників департаменту.
 2. Заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції.
 3. Ознайомлює працівників, які прийняті на роботу у департамент освіти та гуманітарної політики, з правилами внутрішнього трудового розпорядку і Законом України  „Про державну службу”.
 4. Забезпечує ведення обліку і звітності по особовому складу працівників департаменту освіти та гуманітарної політики, веде облік наказів директора департаменту освіти та гуманітарної політики з особового складу.
 5. Оформляє відпустки і листи тимчасової непрацездатності працівників департаменту освіти та гуманітарної політики.
 6. Оформляє і видає виписки із трудових книжок працівників департаменту освіти та гуманітарної політики  про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомог та інше.
 7. Веде облік військовозобов′язаних за всіма категоріями військового обліку.
 8. Оформляє та направляє  працівників департаменту у відрядження в межах України.
 9. Організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни працівників департаменту освіти та гуманітарної політики, оформляє матеріали щодо її  порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення..
 10. Здійснює організаційно- методичне керівництво підготовкою та підвищення кваліфікації працівників департаменту освіти та гуманітарної політики.
 11. Складає на підставі потреб підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики річні та щоквартальні плани підвищення кваліфікації кадрів та забезпечує їх виконання.
 12. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату департаменту освіти та гуманітарної політики та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах департаменту освіти та гуманітарної політики.
 13. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов′язків.
 14. Веде облік працівників департаменту, які закінчили навчання, робить відповідні записи про навчання в особових справах працівників.
 15. Формує кадровий резерв, забезпечує його підготовку, організовує стажування працівників департаменту освіти та гуманітарної політики.
 16. Організовує діяльність конкурсної комісії по прийому працівників на вакантні посади.
 17. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання  державними службовцями відомостей про доходи, зобов′язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів сім′ї (декларування доходів).
 18. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
 19. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості,  складає графіки щорічних відпусток працівників департаменту освіти та гуманітарної політики.
 20. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження, веде відповідний облік.
 21. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.
 22. Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки  виконання умов та показників контрактів.
 23. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень, наказів та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.
 24. Здійснює розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми „АСУ-кадри” системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов′язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування.
 25. Здійснює методичне керівництво виконання керівниками структурних підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами.
 26. Розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

4. Структура сектору

 1. Сектор очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови.
 2. Завідувач сектору підпорядковується безпосередньо директору департаменту або заступнику директора департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради.
 3. На посаду завідувача сектору призначається громадянин України з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, який має стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 4. Положення про сектор затверджується в установленому порядку директором департаменту і має забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.
 5. На посаду головного спеціаліста сектору призначається особа, яка має вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, який має стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

5. Права сектору кадрової роботи.

 1. Одержувати необхідні відомості про працівників департаменту освіти та гуманітарної політики від керівників їх підрозділів.
 2. Запрошувати працівників департаменту освіти та гуманітарної політики для співбесіди з питань, що стосуються функцій сектора кадрової роботи.
 3. Приймати та розглядати заяви і скарги працівників департаменту освіти та гуманітарної політики щодо прийому на роботу, звільнення тощо.
 4. Представляти директору департаменту пропозиції щодо преміювання працівників сектору кадрової роботи за зразкове виконання покладених на них обов′язків, у разі необхідності притягувати до відповідальності порушників трудової дисципліни.

6. Відповідальність

 1. Завідувач сектору кадрової роботи несе персональну відповідальність за:
  – забезпечення підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
  – своєчасне складання та виконання планів підвищення кваліфікації кадрів;
  – виконання функцій, покладених на сектор кадрової роботи.
 2. Працівники сектору кадрової роботи несуть відповідальність за виконання  розпоряджень директора департаменту освіти та гуманітарної політики та завдань і функцій згідно їх посадових інструкцій.